GUST NOTCH? DIARY

pac-man

t225l16 @3 o5 cr<c>rgrer<c>gr8e8r8 c#r<c#>rg#re#r<c#>g#r8e#8 r8 cr<c>rgrer<c>gr8e8r8 d#efrff#grgg#ar<c8>r8;
t225l4 @3 o3 cr8g8cr8g8 c#r8g#8c#r8g#8 cr8g8cr8g8 gabc;